آقای جلایی‌پور، «قاعده» و «استثنا»‌ی شما در مواجهه با نظام چگونه است؟